GAMEPLAY INTERACTIVE

Gameplay Interactive cung cấp dịch vụ thiết kế sản phẩm và trò chơi, phát triển phần mềm, dịch vụ lưu trữ và dịch vụ bao thầu trọn gói, mang tới cho đối tác tất cả các công cụ và chuyên môn cần thiết để thực hiện dự án.