អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Gameplay Interactive បានផ្គត់ផ្គង់ Whitelabel និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាំងពីឆ្នាំ 2013។


Leading Reward គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវការរបស់ពួកយើង ទៅលើផលិតផលរបស់ពួកយើងទាំងអស់។ ពួកយើងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវជំរើសហ្គេមជាច្រើនដូចជា៖ ស្លត 3D កាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ ឆ្នោត ហ្គេម RNG Arcade និងហ្គេមP2P។

ផលិតផលរបស់ពួកយើងផ្តល់ជូននូវរូបិយវត្ថុច្រើនប្រភេទ និងច្រើនភាសា ហើយក៏អាចលេងលើគ្រប់ទំរង់មិនថា កុំព្យូរទ័រ ឬទូរស័ព្ទ។

ហ្គេមកាន់តែច្រើន ចំណូលកាន់តែច្រើន!