អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Gameplay Interactive បានផ្គត់ផ្គង់ Whitelabel និងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាំងពីឆ្នាំ 2013។

ផលិតផលរបស់ពួកយើងផ្តល់ជូននូវរូបិយវត្ថុច្រើនប្រភេទ និងច្រើនភាសា ហើយក៏អាចលេងលើគ្រប់ទំរង់មិនថា កុំព្យូរទ័រ ឬទូរស័ព្ទ។

ហ្គេមកាន់តែច្រើន ចំណូលកាន់តែច្រើន!