អតិថិជន

Gameplay Interactive មានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាអ្នកនាំមុខនៃការផ្តល់ជូននូវសេវាហ្គេមអនឡាញ។ ប្រព័ន្ធ Gameplay Interactive បានផ្តល់ជូននូវច្បាប់អនុញ្ញាតទៅអោយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ហើយបានចុះនូវវេបសាយហ្គេមជាច្រើនដែលមានតំរូវការនូវកម្មវិធីហ្គេមពី Gameplay Interactive។

តារាងអតិថិជនរបស់យើងនឹងបង្ហាញនូវ សមត្ថភាពដែលបានរើសយកយើងខ្ញុំ ពីព្រោះតែករណីពិសេសដាច់គេរបស់យើងខ្ញុំ ការគ្របដណ្តប់ដ៏ល្អ ជំនាញពិសេសនៃផលិតផល និងសេវាបំរើលំដាប់ខ្ពស់។ ទាំងនេះគឺអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ៖